Персонални сертфикати
 • Цени на сертификати

 • Ценовник за Персонални сертификати
 • Ценовник за SSL сертификати
 • Ценовник на Сертификати за сервиси
 • Ценовник на дополнителни услуги
 • Начин на плаќање
 • Регистрациона канцеларија
 • Локални регистрациони канцеларии
 • Застапници

 • КИБС АД Скопје како Издавач на сертификати нуди палета на дигитални сертификати со високо ниво на доверба.


  личен сертификат за професионалнa намена
  издаден на сигурносен уред
  важност од 1 до 3 години
  oсигурување од 100.000,00 евра
  цена од 3.020,00 денари


  личен сертификат
  издаден на диск
  важност од 1 до 3 години
  oсигурување од 50.000,00 евра
  цена од 1.100,00 денари


  личен сертификат
  издаден на сигурносен уред
  важност од 1 до 3 години
  oсигурување од 50.000,00 евра
  цена од 2.440,00 денари


  личен сертификат за професионалнa намена
  издаден на диск
  важност од 1 до 3 години
  oсигурување од 100.000,00 евра
  цена од 1.680,00 денари

  Дигиталните сертификати може да ги користете секаде каде што се бара електронско утврдување на идентитетот на потписникот и утврдување на автентичност на податоците, како на пример за:
  • - сервиси на e-Влада;
  • - клиенти на Народната банка на Република Македонија;
  • - безбедно испраќање на електронски пораки со нивно потпишување и шифрирање користејќи апликации
     како што се Microsoft Outlook или друг софтвер кој поддржува S/MIME;
  • - интернет активности со префикс „е-“ (е-банкарство, е-трговија, е-учење, е-здравство и.т.н.);
  • - дигитално потпишување на различни документи во електронска форма.
  Како до персонален сертификат?
  Пред да ги направите следните чекори за да купите персонален сертификат, проверете дали користите интернет прелистувач и оперативен систем поддржани од Издавачот на сертификати:
  • - Изберете сертификат кој ги задоволува Вашите потреби.
   - Доколку Вашиот избор е сертификат Верба К2 или Верба Про2 безбедното средство за електронско потпишување
     (PKI токен или паметна картичка) ќе го добиете во нашата регистрациона канцеларија.
   - Пополнете ги податоците во веб формата кои се потребни за издавање на сертификатот, кликнете на копчето Прати.
   - Отпечатете го пополнетиот формулар.
   - Платете го износот за сертификатот користејќи ги информациите за плаќање наведени во формуларот.
   - Подгответе ги потребните документи.
   - Дојдете лично во канцеларијата на издавачот на сертификати КИБС, со сите претходно наведени документи или уредно пополнетите документи и
  •   нотарски заверената копија на лична карта доставете ги на погоден начин.
   - Доколку е сè во ред, информација за тоа како да го преземете Вашиот сертификат ќе добиете по пат на електронска пошта на електронската
     адреса наведена во формуларот.
  Контакт Сертификати Правила за приватност Мапа на сајтот Помош

  © 2016 КИБС АД Скопје. Сите права задржани.